((روزانه ))                                             بسمه تعالی                                                          نام دبیر: سیده خدیجه عقیلی

طرح درس: دین وزندگی 1                                                                                                 نام دبیرستان : شهید مطهری

نام درس: درس دوم                                                                                                           گروه دين وزندگي بهشهر

عنوان درس : انتخاب بزرگ        هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با انتخاب حضرت ابراهیم  

 

اهداف درس                     

 

مفاهیم درس

 

وسایل آموزشی

 

فعالیتهای یاددهی ویادگیری

 

فعالیت

 

ارزشیابی

- قرائت آیات درس

- آیات درس را ترجمه کنید.

- توضیح دهندکه چرا ماه وخورشید وستاره لایق پرستش نیستند.

- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟

-دلیل این انتخاب را بیان کنید.

- تفاوت استعدادهای انسان  حیوان وگیاه رابیان کنید.

-ویژگی هایی که در این درس برای انساان بیان شده را نام ببرید.

- نام چندپیامبر را که در قرآن آمده را ذکر کنند.

- چرا حضرت ابراهیم (ع) از آذرجدا شد؟

- حضرت ابراهیم (ع) چگونه واز چه راهی یکتا پرستی را برای خود برگزید؟

 

  * نگرش ها *

- دانش آموزان با علاقه مندی به درس گوش دهند.

- دانش آموزان دریادگیری باهم  همکاری کنند.

- نکات تجویدی را رعایت کنند.

- برای نظرات دیگران ارزش قائل شوند.

- یادبگیرند که انسان نباید  به هرچیزی  دل ببندد.

توحید

بی نهایت طلبی

تنوع طلبی

میل به کمالات

افول

فطر

تخته سیاه

گچ

نوارقرآن

دفترحضوروغیاب

مفاتیح

قرآن

روش تلفیقی

فعالیت گروهی

پرسش وپاسخ

توضیحی

-انجام امورمقدماتی

( سلام – احوالپرسی)

- بررسی سوالات درس گذشته

- پرسش از درس گذشته

- ایجاد انگیزه

- انجام ارزشیابی

- ارائه درس جدید

- نوشتن عنوان درس

- بحث گروهی و وپرسش در رابطه با درس جدید

- انجام ارزشیابی پایانی

- دادن تکلیف وتحقیق به دانش آموزان

چند سوال از درس گذشته

- هدف ازنزول قرآن

- ابزار تدبردرقرآن را نام ببرید.

-ویژگی تدبردر قرآن را بیان کنید.

- اثرات ونتایج هدایت قرآن را ذکر کنید.

-  تدبرچیست ؟ ونتایج تدبردرقرآن را توضیح دهند.

 

  * ارزشیابی پایانی *

- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود وبه چه دلیل این انتخاب را کرد؟

- چرا ماه وستاره وخورشید لایق پرستش نیستند؟

- تفاوت استعدادانسان وحیوان وگیاه را توضیح دهید؟

- حضرت ابراهیم (ع) چگونه یکتا پرستی را برگزید؟

- چرا حضرت ابراهیم (ع) از آذر جداشد؟

- انتخاب حضرت ابراهیم (ع) درچه مرحله از سن اورخ داد؟

- در این درس ازکدام سوره

قرآن برای بیان داستان حضرت ابراهیم (ع) استفاده شد؟

- انسانها درچه صورتی احساس خرسندی ونشاط می کنند؟

- جمله حضرت ابراهیم (ع) ستاره پرستان بیانگر کدام ویژگی انسان است؟ 

+ نوشته شده توسط گروه دین و زندگی در چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ و ساعت 11:59 |


دایرکتوری سایتهای مهدوی

مجموع لینکهای مهدوی

کانون وبلاگهای مهدوی